معرفی:

1984 داستان وینستون اسمیت را روایت می کند؛ فردی که نماد یک شهروند عادی دگراندیش در دنیاهای اورولی است. رمان 1984 را جورج اورول در سال 1949 نوشت، زمانی که جنگ دوم جهانی به تازگی به پایان رسیده بود و جهان خطر تسلیم شدن در مقابل دیکتاتوری را به خوبی فهمیده بود. در آن زمان جنگ سرد هنوز به معنای واقعی آغاز نشده بود و در دنیای غرب روشنفکرانی به دفاع از کمونیسم برخاسته بودند. درواقع اورول این کتاب را برای اخطار به غرب در مورد گسترش کمونیسم نوشت؛ اما داستان این اثر را می توان تا حدود زیادی به شرایط حاکم بر تمام جوامع تحت سلطه ی حکومت ها ی استبدادی تعمیم داد.

داستان در سال 1984 (35 سال بعد از تاریخ نگارش کتاب) در شهر لندن رخ می دهد. بعد از جنگ جهانی، حاکمان کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیده اند که اگر جهان به همین ترتیب روند افزایش ثروت را ادامه دهد، ارکان جامعه ی طبقاتی به خطر می افتد و حکومتشان سرنگون خواهد شد. آن ها تنها راه جلوگیری از این امر را نابودکردن ثروت تولیدشده در جنگی بی پایان می بینند.

کتاب «1984» نوشته ی «جورج اورول» جزو یکی از مشهور ترین داستان های سیاسی در دنیا است. این کتاب که در سال 1949 نوشته شده است، در ژانر علمی ـتخیلی دسته بندی می شود اما در تلاش است در قالب یک داستان، نظام های کمونیستی و تمامیت خواه را به تصویر بکشد.